• Problemen?
  • Symptoom bestrijding.
  • Genoeg van '"proberen" en "volgens mij.."

Al een oplossing gevonden voor uw problemen?

Opstapelende problemen? Escalatie bijna op kookpunt? Ziet u er geen gat meer in?

Een holistische kijk op (ICT) problemen

Net als in de geneeskunde kun je een probleem of storing symptoomgericht of holistisch benaderen.
Bij acute problemen is men heel gauw geneigd naar een snelle pijnstiller of antibiotica te grijpen. Het symptoom wordt gestreden en er wordt niet verder gekeken naar de vraag hoe het probleem kon ontstaan.  Nu heeft het menselijk lichaam een ingebouwde wijsheid die wij immuunsysteem noemen waardoor de meeste kwalen uiteindelijk ook wel vanzelf over gaan.
Deze houding over te planten op door de mens ontworpen systemen als kerncentrales, fabrieken en automatiseringsomgevingen, in de hoop dat daar problemen zichzelf ook zullen oplossen, is bijgelovig en vaak ronduit gevaarlijk.

Holistische probleemoplossing

Bij holistische probleemoplossing wordt het gehele systeem in zijn context bezien. Daarbij gaat het om de samenstellende elementen (‘objecten’) genaamd, maar ook en vooral om het dynamisch functioneren, de flow van informatie door het systeem en de beslismomenten.
In kunstmatige (door de mens ontworpen) systemen is er altijd interactie tussen de mens en het systeem. Behalve formele systeem kenmerken als beslisbomen, protocollen en go/no go momenten, zijn er ook altijd menselijke waarnemingen, interpretaties, inschattingen, communicatiesignalen en dergelijke betrokken in het systeem en deze zijn daarvoor ook vaak uiterst relevant.

Holistische probleemoplossing beziet het gehele systeem, inclusief de ‘fuzzy’ menselijke factor,  in zijn dynamisch functioneren.Aan de hand van een aantal  krachtige tools brengen wij het probleem in kaart en identificeren wij de oorzaak, waardoor een definitieve oplossing van het probleem mogelijk wordt.

Dit doen wij samen met de in het systeem betrokken mensen. Heel vaak leidt een probleem in een systeem bij stress voor de bij het probleem betrokken mensen. De menselijke stressresponsen kunnen er voor zorgen dat het zicht op de feiten ontbreekt. Vooral daar waar mensen zich sterk bedreigd voelen, door het over en weer beschuldigen van elkaar en uitwassen van de ‘afrekencultuur’ waardoor de werkelijke problemen in het systeem worden afgedekt en verdoezeld. De communicatie verzandt dan in conclusies en interpretaties en andere subjectieve uitingen. Voor een werkelijke probleemanalyse zijn echter alleen de feiten relevant. Deze feiten moeten uiteraard volledig zijn.

Om deze feiten boven tafel te halen maken wij gebruik van de techniek’ Incident mapping’ Hierbij brengen wij met de betrokken personen alle relevante feiten in kaart op de tijdlijn. Dit levert onder meer zicht op de zogenaamde ‘doorbroken barrières’ , incidenten waarbij het systeem of een ‘deelsysteem’ in een veranderde toestand geraakte die aangrenzende systeemdelen negatief beïnvloedde. Dit geeft vooral zicht op de feitelijk dynamiek van het systeem en de sturingsvariabelen bij het ontstaan van de probleemtoestand.  OM als team gezamenlijk tot een incident mappen te komen is ook een groepsproces nodig waarin alle deelnemers als deel van het systeem hun bijdrage aan de feiten hebben en waarin constructief en objectief naar de verzamelde feiten wordt gekeken.

Het faciliteren van een dergelijk proces vraagt analytische  en vakinhoudelijke kennis van analytic trouble shooting, maar ook groepsdynamische vaardigheden om een dergelijk proces te faciliteren.

Onze visie op holistische probleem oplossing is om beide in combinatie aan te bieden.